ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността):

5220306 Газова техника - Трета степен на професионална квалификация

Кандидатите за обучение трябва да имат завършен Х клас и навършени 16 години. Да бъдат физически годни и психически здрави да упражняват професията, удостоверено с медицинско свидетелство, доказващо, че професията не им е противопоказна.

Пълният курс на обучението (обхваща всички модули) дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията (специалността):

5250502 Подемно - транспортна техника с електрозадвижване

Трета степен на професионална квалификация
Кандидатите за обучение трябва да имат завършен Х клас и навършени 16 години. Да бъдат физически годни и психически здрави да упражняват професията, удостоверено с медицинско свидетелство, доказващо, че професията не им е противопоказна.