ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Курсът е предназначена за обучение и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение, образец по Приложение № 3 към чл. 26 ал. 1 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Курсът е предназначена за обучение и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение, образец по Приложение № 3 към 22, ал. 6 и чл. 29, ал. 1 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Курсът е предназначена за обучение и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение, образец по Приложение № 3 към 22, ал. 6 и чл. 29, ал. 1 от ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
Курсът е предназначен за обучение на ръководен и изпълнителски персонал за прилагане на основните изисквания и правила за организация и провеждане на техническата експлоатация на централите за производство на електрическа и/или топлинна енергия, хидротехническите съоръжения към тях, електрическите и топлопреносните мрежи.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение, образец по Приложение № 3 към чл. 58 ал. 1 от Наредба № 9 от 9.06.2004 г.