ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Курсът е предназначен обучение на работници и служители по правилата за безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения, съгласно изискванията на чл. 6 ал.1 т.6 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. и чл.55 т.3 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, В сила от 18.10.2010г.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение.

Курсът е предназначен за обучение на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот, съгласно чл. 6 ал.1 т.6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, В сила от 19.08.2008г.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение.

Курсът е предназначен обучение по правилата за безопасна експлоатация на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,  съгласно чл. 6 ал.1 т.6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, В сила от 03.09.2004г.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение.