ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Курсът е предназначен за първоначално обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение по реда на  чл.6 ал.1 от  Наредба № РД - 07-2 от 16.12.2009 г.

Курсът е предназначен за обучение на работниците и служителите по правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение по реда на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.

Курсът е предназначен за обучение на „Координатори по безопасност и здраве при работа в строителството”.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение за преминато обучение по реда на Наредба № 2 от 22.05.2004 г.

Курсът е предназначен за обучение на работниците и служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето на хора при трудова дейност.

Обучението завършва с проверка на знанията и издаване на валидно удостоверение.